English Tiếng Việt

Stryker 削骨機

美國 Stryker削骨機 (俗稱)“史賽克”多用途微型骨鑽系統

“Stryker” Total Performance System

型號:CORE Console

 

“史賽克” 多用途微型骨鑽系統 衛部醫器輸字第011974號

 

 

TOP
法喬門診表